ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
09227871016
ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
09112929398
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
آنالیز سیستم بیولوژی

شرکت بیوژن تک

ارائه خدمات تحلیل داده‌های زیستی و بیوانفورماتیک

سیستم بیولوژی در واقع مدل‌سازی محاسباتی سیستم‌های پیچیده‌ی زیستی است. سیستم‌های بیولوژیک پیچیده هستند و خصوصیاتشان حاصل بر هم کنش شبکه‌ی پیچیده و به هم پیوسته‌ای از واکنش‌هاست که در مکان و زمان در حال گسترش هستند. یکی از کاربردهای اصلی سیستم بیولوژی استفاده از آن در مدل سازی اثر داروها بر سلول‌های هدف و مسیرهای بیوشیمیایی درگیر است. موضوعات اصلی در سیستم بیولوژی شامل آنالیز شبکه‌های مختلف است که مهمترین این شبکه‌ها عبارتند از: شبکه‌های برهمکنش پروتئین‌ها، شبکه‌های ژنی و شبکه‌های متابولیسمی. امروزه روش‌های محاسباتی و نرم افزارها امکان استفاده از شبیه سازی را برای پیش بینی سیستم‌های زیستی فراهم نموده است.

Image
BioGenTAC

تیم متخصص بیوژن تک در این بخش به ارائه خدمات سیستم بیولوژی از جمله رسم شبکه پروتئینی، آنالیز آنتولوژی ژن، آنالیز مسیر و آنالیز نقش ژن‌ها در بیماری‌ها می‌پردازد.