ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
09227871016
ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
09112929398
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
آنالیز داده‌های میکرواری
آنالیز داده‌های میکرواری
آنالیزهای مرتبط با پروتئین
آنالیزهای مرتبط با پروتئین
آنالیز فیلوژنتیکی و هم ردیفی
آنالیز فیلوژنتیکی و هم ردیفی
طراحی پرایمر
طراحی پرایمر
microRNAها و ژن‌های هدف
microRNAها و ژن‌های هدف
آنالیزهای سیستم بیولوژی
آنالیزهای سیستم بیولوژی
آنالیز داده‌های RNA-Seq
آنالیز داده‌های RNA-Seq
متاآنالیز داده‌های میکرواری
متاآنالیز داده‌های میکرواری
محصولات آموزشی
محصولات آموزشی
آنالیزهای آماری
آنالیزهای آماری
آنالیز داده‌های Real-time PCR
آنالیز داده‌های Real-time PCR
آنالیز داده‌های توالی یابی سنگر
آنالیز داده‌های توالی یابی سنگر
BioGenTAC

محصولات آموزشی

آموزش مهارت‌های مختلف مرتبط با بیوانفورماتیک و تحلیل داده‌های زیستی، یکی از خدمات آموزشی تیم بیوژن تک است. این محصولات در قالب فیلم‌های آموزشی ارائه می‌شود.

مشاوره پروژه های تحقیقاتی و دانشجویی
مشاوره پروژه های تحقیقاتی و دانشجویی
BioGenTAC

مشاوره پروژه

تیم متخصص بیوژن تک به ارائه مشاوره در پروژه‌های تحقیقاتی مختلف در ارتباط با بیوانفورماتیک و تحلیل داده زیستی می‌پردازد.

درخواست خدمات

ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان سطوح مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته‌های مختلف از جمله ژنتیک، بیوانفورماتیک، بیوتکنولوژی، اصلاح نژاد دام و سایر رشته‌های مرتبط با تحلیل داده‌های زیستی می‌پردازد.

درخواست خدمات
BioGenTAC

با ما همراه باشید

خدمات تیم بیوژن تک شامل آنالیز داده‌‌های RNA-seq، small RNA-seq، آنالیز داده‌های میکرو آرایه، متاآنالیز داده‌های میکروآرایه، طراحی پرایمر، آنالیز فیلوژنتیکی، تحلیل و آنالیز شبکه‌های ژنی و پروتئینی، آنالیز غنی سازی و سیستم بیولوژی، آنالیز میکرو RNAها در ژن‌ها، آنالیز نقش ژن‌ها در بیماری‌ها و خدمات بسیار زیاد دیگری در این حوزه است.

دکتر شاهرخ قوّتی
دکتر شاهرخ قوّتی

عضو هیئت مدیره

فوق دکتری ژنتیک مولکولی و مهندسی آنتی بادی

دکتر زهرا پزشکیان
دکتر زهرا پزشکیان

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام

دکتر مریم پسندیده ارجمند
دکتر مریم پسندیده ارجمند

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی

BioGenTAC

درخواست خدمات