ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
09227871016
ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
09112929398
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
آنالیزهای آماری

شرکت بیوژن تک

ارائه خدمات تحلیل داده‌های زیستی و بیوانفورماتیک

انجام تجزیه و تحلیل آماری یکی از ملزومات اکثر تحقیقات و مطالعات علمی می‌باشد. بررسی آماره‌های توصیفی، معنی داری عوامل مختلف، بررسی روایی و پایایی و بسیاری از آنالیزهای دیگر از ارکان اصلی تایید صحت مطالعات و ارزیابی پژوهش است. تیم متخصص بیوژن تک با استفاده از نرم افزارهای مختلف از جمله Excel، SPSS، SAS، R و … به ارائه خدمات آنالیز آماری داده‌های خام می‌پردازد.

Image
BioGenTAC

آنالیزهای آماری بیوژن تک