ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
09227871016
ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
09112929398
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری

کارگاه ها

کارگاه جامع تکنیک PCR، الکتروفورز افقی و طراحی پرایمر
 
شناسایی بیوانفورماتیکی microRNA ها و ژن های هدف
 
کارگاه آنالیز توالی ژن ها با CLC Main Workbench
کارگاه بررسی بیان نسبی ژن ها با تکنیک Real-time PCR
 
 آنالیز داده های میکرواری و ترسیم شبکه ژنی