ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
09227871016
ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
09112929398
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
متاآنالیز داده های میکرواری

شرکت بیوژن تک

ارائه خدمات تحلیل داده‌های زیستی و بیوانفورماتیک

با پیشرفت‏های سریع در تولید داده، مدیریت داده‌ها و روش‏های تحلیلی ضروری است. بسیاری از داده‏های ترانسکریپتومی در سال‌های اخیر از آزمایشات میکرواری تولید شده و در پایگاه‏های مختلف داده ذخیره گردیده است. ترکیب داده‏های این آزمایشات و مطالعات می‏تواند اعتبار و حساسیت نتایج را افزایش دهد. متاآنالیز، مجموعه‏ای از ابزارهای آماری برای ترکیب مطالعات متعددی از یک فرضیه مرتبط است. روش‌های متاآنالیز تلاش می‌کند تا با جمــع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های مختلف که دارای هدف مشترکی هستند، پیش بینی قویتــر و قابل اعتمادتری را نســبت به آنها که بر اســاس تنها یک مجموعه داده هستند، ایجــاد کند.

Image
BioGenTAC

ادغام و متاآنالیز داده‌های میکرواری یکی از خدماتی است که تیم متخصص بیوژن تک در این بخش ارائه می‌کند.