ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
09227871016
ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
09112929398
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
آنالیز داده های میکرواری

شرکت بیوژن تک

ارائه خدمات تحلیل داده‌های زیستی و بیوانفورماتیک

اساس روش میکرواری بر پایه جفت شدن دو رشته‌ی DNA و شکل گیری پیوندهای هیدروژنی بین این دو رشته است. این فناوری امکان غربال همزمان و سریع هزاران ژن را فراهم می‌سازد و یک تصویر کلی از فعالیت رونویسی سلول در شرایط مختلف ارائه می‌کند. تفاوت بیان ژن با استفاده از تفاوت معنی‌دار سطوح بیان در بین دو یا تعداد بیشتري از شرایط مختلف ارزیابی می‌شود. نتایج آزمایش‌های میکرواری می‌تواند حجم زیادی از داده‌ها را تولید کنند که به محققان اجازه می‌دهد تا وضعیت کلی سلول یا ارگانیسم را ارزیابی کنند. تحلیل حجم زیاد داده‌ها دشوار می‌باشد و نیاز به روش‎هاي پیچیده‌اي براي داده کاوي، تفسیر و بیان دوباره است.

Image
BioGenTAC

انجام آنالیز داده‌های بیان حاصل از آزمایش‌های میکرواری و ارائه ژن‌های با بیان متفاوت بین تیمارهای آزمایشی، از خدماتی است که تیم بیوژن تک در این بخش ارائه می‌دهد.