ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
09227871016
ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
09112929398
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
آنالیز داده‌های بیان نسبی Real-time PCR

شرکت بیوژن تک

ارائه خدمات تحلیل داده‌های زیستی و بیوانفورماتیک

عدم توانایی روش PCR معمولی در بررسی کمیت بیان ژن‌ها سبب شد تا روش Real time-PCR گسترش یابد. Real time-PCR یکی از حساس‌ترین و قابل اعتمادترین روش‌های کمی برای تجزیه و تحلیل بیان ژن است. این روش به طور گسترده‌ای برای بررسی بیان نسبی انواع ژن‌ها در موجودات، کمی‌سازی عوامل بیماریزا، کمی‌سازی سرطان، تعیین تعداد نسخه تراریخته، مطالعات دارویی و غیره استفاده می‌شود. در مواردی که نیاز به تعیین دقیق نسخه رونوشت باشد ازکمی سازی مطلق استفاده می‌گردد. با این وجود در بیشتر مطالعات، کمی سازی نسبی بیان ژن کاربرد گسترده‌ای داشته و آنالیز داده‌های حاصل از آن با روش‌های مختلفی انجام می‌شود که می‌تواند معرف خوبی برای بیان نسبی ژن‌ها در بافت مورد نظر باشد.

Image
BioGenTAC

آنالیز داده‌های بیان نسبی Real-time PCR