ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
09227871016
ساعت کاری: 8صبح تا 6شب
09112929398
رشت، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
آنالیزهای مرتبط با پروتئین

شرکت بیوژن تک

ارائه خدمات تحلیل داده‌های زیستی و بیوانفورماتیک

تعیین ساختار دقیق پروتئین با روش‌های آزمایشگاهی به سادگی و در زمانی محدود امکان پذیر نیست. روش‌های محاسباتی زیادی برای حل این مساله در فضاهای دوبعدی و سه بعدی ارائه شده است. تعیین ساختار دوم به معنای تعیین مکان مارپیچ‌های آلفا، صفحات بتا و حلقه‌های روی رشته آمینواسید است. شناسایی ساختار سوم پروتئین بسیار مهم است، چرا که مستقیماً به عملکرد پروتئین مرتبط می‌شود و رفتار سلولی و تمام فعالیت‌هایی که در سلول انجام می‌شود بر عهده پروتئین‌ها است. تعیین ساختار پروتئین اهمیت زیادی در پزشکی، طراحی دارو و زیست‌فناوری دارد.

تغییرات پس از ترجمه پروتئین از مهمترین فرایندها در سازماندهی پروتئین‌های عملکردی است. با استفاده از اطلاعات حاصل از آنالیز داده‌های تجربی و این روش‌های محاسباتی می‌توان این تغییرات را پیش بینی کرد. انواع مختلفی از تغییرات پس از ترجمه شامل فسفریلاسیون، گلیکوزیلاسیون، استیلاسیون و متیلاسیون است که در فرآیندهای زیستی نقش بسیار مهمی دارند.

Image
BioGenTAC

تعیین ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی پروتئین با استفاده از روش‌های بیوانفورماتیکی دیدگاهی جامع در مورد آب دوستی یا آب گریزی، pH ایزوالکتریک، فرمول اتمی و سایر خصوصیات پروتئین در پیش بینی عملکرد آن در شرایط مختلف ایجاد می‌کند.

تعیین ساختار دوم و سوم پروتئین، تعیین ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی پروتئین و آنالیزهای پس از ترجمه از جمله خدماتی است که توسط تیم بیوژن تک در این بخش ارائه می‌شود.